Zwroty i reklamacje

I. Odstąpienia od Umowy

 1. Jako iż produkty zakupione w naszym sklepie nie są towarem prefabrykowanym (ponieważ są one wykonane według specyfikacji klienta) nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

II. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.

 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 5. Dokładność cięcia i obróbek kamienia to +/- 5mm, dokładność kątów to +/- 10 stopni, reklamacja uwzględniana jest wyłącznie po przekroczeniu podanych wartości.

 6. Gwarancja produktu dotkniętego uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego nie obowiązuje. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki, należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Jeśli przesyłka nosi znamiona uszkodzeń, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przed odbiorem w obecności kuriera jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnej gwarancji lub roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy zdekompletowania przesyłki w transporcie.

 7. Wszystkie produktu kamienne oferowane przez Sprzedawcę są towarem pod indywidualne zamówienie i wykonywane według specyfikacji klienta dlatego nie podlegają zwrotowi.

III. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres MASTERSTONE DK Sp. z o.o., ul. Krańcowa 35, 43-300 Bielsko-Biała, na adres poczty elektronicznej: sklep@parapety-marmurowe.pl, numer telefonu +48 735 592 555.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

IV. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.